Food and Dining

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123

Renee Kelly's LLC

12401 Johnson Dr, Shawnee, KS 913-631-4100

Locate on map

Rhyno Liquor

7471 Quivira Rd, Shawnee, KS 913-268-0862

Locate on map

Ruby Tuesday

22220 Midland Dr, Shawnee, KS 913-441-9269

Locate on map

Ryan's Grill Buffet & Bakery

10810 W 75th St, Shawnee, KS 913-631-0541

Locate on map

Sakura Japanese Restaurant

7474 Nieman Rd, Shawnee, KS 913-962-6361

Locate on map

Scooter's Coffeehouse

10610 Shawnee Mission Pkwy, Shawnee, KS 913-962-1080

Locate on map

Sharks Restaurant and Billiards

10320 Shawnee Msn Pkwy, Shawnee, KS 913-268-4006

Sheridan's Lattes & Frozen

13655 W 63rd St, Shawnee , KS 913-268-9999

Locate on map

Siam Oriental Market

6437 Quivira Rd, Shawnee , KS 913-268-6058

Locate on map

Skeeter’s

6505 Nieman, Shawnee, KS 913-912-1191

Locate on map

Sonic Drive-In

13601 W 63rd St, Shawnee , KS 913-631-0040

Locate on map

Sonic Drive-In

5500 Hedge Lane Ter, Shawnee, KS 913-422-0022

Locate on map

Starbucks

7411 Quivira Rd, Shawnee , KS 913-962-1341

Locate on map

Starbucks

6620 Monticello Rd, Shawnee, KS 913-441-0886

Locate on map

Stonebridge Fine Wine

6648 Nieman Rd, Shawnee, KS 913-962-2500

Locate on map

Subway

11210 Shawnee Mission Pkwy, Shawnee , KS 913-631-5588

Locate on map

Subway

10405 W 75th St, Shawnee , KS 913-962-4007

Locate on map

Subway

16100 W 65th St, Shawnee, KS 913-631-4500

Locate on map

Subway

16310 W 65th St, Shawnee, KS 913-248-1840

Locate on map

Subway

16675 Midland Dr, Shawnee, KS 913-268-7004

Locate on map

1 ... 4 5 6 7